EX – FIN Slovakia s. r. o.

Naším cieľom je poskytnúť klientovi – veriteľovi komplexný právny servis pri vymáhaní a zabezpečení pohľadávok ako je zasielanie výziev dlžníkom, spracovanie mimosúdnej dohody mediátorom, dohody o urovnaní, uznanie dlhu dlžníkom, spísanie notárskej zápisnice o uznaní dlhu (exekučný titul), spolupráca s veriteľom v procese exekučnej dražby, zabezpečenie predaja zálohu mimo dražby na realitnom trhu až po jeho samotný predaj v dobrovoľnej dražbe.

Naším poslaním je absolútna spokojnosť veriteľa pri zabezpečení rýchlej a efektívnej návratnosti splatnej pohľadávky v režime právneho vymáhania za využitia všetkých dostupných právnych nástrojov a metód súčasne pri rešpektovaní citlivého prístupu k dlžníkom v čase výkonu práv veriteľa.

Našou snahou je zároveň dosiahnutie záujmu a  efektívnej spolupráce u samotného dlžníka na riešení úhrady jeho splatného dlhu voči veriteľovi, čo mnohokrát vedie k oveľa  úspešnejšej a rýchlejšej návratnosti pohľadávky ešte pred samotným výkonom záložného práva v procese dobrovoľnej dražby. Uvedený individuálny prístup založený na dohode o spoločnom predaji nehnuteľnosti s dlžníkom pred realizáciou samotného výkonu práva veriteľa prispieva v konečnom dôsledku k šetreniu vstupných nákladov na vymáhanie jeho pohľadávky a v prípade bonity zálohu na realitnom trhu vie byť tak aj flexibilnejším inštitútom jej zabezpečenia. Sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti konkrétnemu kupcovi za účasti dlžníka ešte v procese pred samotnou aukciou, individuálny prístup a osobná  komunikácia so samotným dlžníkom vedie súčasne k správnej voľbe toho najefektívnejšieho riešenia a spôsobu vymáhania pohľadávky, ktorý súčasne minimalizuje podávanie opravných prostriedkov dlžníkom voči priebehu samotnej dražby, šetrí a optimalizuje vstupné náklady veriteľa v priebehu zabezpečenia výkonu jeho práv.

Našou filozofiou je profesionálne organizovanie a zabezpečenie dobrovoľnej dražby, prípadne iných právnych foriem výkonu práv veriteľa s cieľom uspokojenia požiadaviek klienta - nášho partnera a vytváranie dlhodobých partnerských vzťahov, založených na profesionálnom prístupe a vzájomnej spolupráci.